2018 fick Transportstyrelsen i uppdrag att se över regelverken för körkort för personer med diabetes och synnedsättningar. Uppdraget bestod i att utreda om:

        • medicinföreskrifterna följer körkortsdirektivet
        • Sverige har strängare krav än andra länder i Europa
        • medicinföreskrifterna behöver utvecklas.

Hösten 2018 deltog doktor Björn Hammarskjöld i en workshop och delgav då DiOS` synpunkter på brister i det befintliga regelverket.

Utredningsarbetet har under tiden fortskridit och idag var det dags att delge patientorganisationerna en lägesrapport. Det skedde i form av ett videomöte och från DiOS deltog Thomas Magnusson, Björn Hammarskjöld och Göran Carlander.

Transportstyrelsens utredare kunde notera att Sverige både har strängare krav än EU-direktivet föreskriver, men också att vi i vissa fall inte lever upp till direktivens krav.

Viktigt att notera är att utredningsarbetet i dagsläget inte resulterat i några förändringar i regelverken. Arbetet med att ta fram sådana förslag kommer nu att påbörjas. När detta arbete mynnar ut i konkreta förslag kan Transportstyrelsen i dag inte svara på.

För mer information gå till Transportstyrelsens hemsida