DiOS, representerade av ordf. Thomas Magnusson och sekr. Göran Carlander deltog den 7 oktober i en, av Transportstyrelsen arrangerad workshop. Den gällde översyn av körkortsföreskrifterna avseende syn och diabetes.

Från medlemmar hade vi fått frågor, som framfördes till Transportstyrelsens representanter.
I svaren framkom bland annat att det, i ett giltigt körkortet måste finnas information om det krävs glasögon. Om det inte är det, ska informationen inte finnas där. Det kan betyda körkortsbyten måste ske både om synen försämras eller förbättras.

När det gäller tillstånd för högre behörigheter vid typ 1-diabetes svarade Transportstyrelsen att det i dagsläget inte är klart vilka regler som ska gälla för insulinbehandlade förare och högre behörigheter. Det behöver bland annat utredas om samma krav ska gälla för grupp II (lastbil) och grupp III (buss, taxi). Det behöver även klargöras om insulinbehandlad diabetes typ 1 även i framtiden ska anses utgöra hinder för innehav. Det kan vara andra faktorer som blir avgörande istället. Det är därmed heller inte är klart vilka regler som kommer att gälla för insulinbehandlade förare av t ex utryckningsfordon. Idag finns möjlighet att göra undantag så länge inte sjukdomen försämras. Prövningen av undantaget görs i det individuella fallet och det är först när de nya reglerna är klara som det blir klart om och hur redan utfärdade dispenser kommer att påverkas. Det är dock inte osannolikt att den som har en dispens att köra t ex utryckningsfordon idag även kommer kunna göra det med de nya föreskrifterna, under förutsättning att sjukdomen inte har försämrats.

Det finns många knäckfrågor som måste behandlas i det stundande föreskriftsarbetet och Transportstyrelsen framhåller att det är viktigt att de ändrade reglerna blir begripliga för de som berörs och att sjukvården inte onödigtvis belastas med undersökningar och utfärdande av intyg, men att trafiksäkerheten ändå kan hållas hög.

Ett område där man redan nu kan säga att kraven i de nya föreskrifterna sannolikt kommer att mildras är synfältskravet, men hur det i detalj kommer att se ut går inte att säga i dagsläget.

Möjligheter till behörighet för olika nivåer begränsas ofta för personer med diabetes. DiOS har möjlighet att under oktober månad yttra sig över dessa. Om du har erfarenhet av regelverk som du tycker strider mot sunt förnuft är du välkommen att kontakta oss.
Maila till info@diabetesorg.se