Yttrande över Transportsstyrelsens pågående föreskriftsarbete om syn och diabetes.
I Diabetesorganisationen, DiOS är vi positiva till att vi löpande får information om vad som sker i översynen av regelverken kopplade till diabetes och vi är glada att vi nu får lämna synpunkter på vad som kommit fram i utredningen så här långt, trots att vi formellt inte är något remissorgan.
Vi har full förståelse för att körtillstånd måste regleras för olika former av funktionsvariationer och sjukdomstillstånd som kan nedsätta förmågan att framföra olika typer av fordon i olika situationer och därmed riskera trafiksäkerheten. Diabetes kan i vissa former vara en sådan omständighet.

Utvecklingen av nya mediciner, ny teknik och nya behandlingsformer för diabetes sker i en allt snabbare takt –  allt i syfte att den som drabbats av sjukdomen ska kunna leva ett så långt och normalt liv som möjligt. Denna utveckling innebär t ex att risken för att drabbas av hypoglykemi och senkomplikationer är väsentligt mycket lägre idag än för bara några år sedan.

Våra svenska regler för körkort styrs i stor utsträckning av lagar och förordningar gemensamma inom EU. Processen att förändra dessa är lång och omständlig och korrelerar som regel inte med den tekniska och medicinska utvecklingen. Eftersom Transportstyrelsens aktuella översyn främst handlar om att undersöka om de svenska reglerna harmoniserar med EU:s lagar och förordningar och andra länders tillämpning, så tas, enligt vår mening, inte hänsyn till den diskrepans som finns, och, som av de drabbade, upplevs som ologisk. Den verklighet diabetiker lever i idag måste så nära möjligt speglas i aktuellt regelverk.

Våra förslag till TS:

  •         Under arbetet med att se över regelverken har Transportstyrelsen tillägnat sig betydande och viktiga legala, medicinska, tekniska och praktiska kunskaper inom området. Det skulle enligt vår mening och om det inte redan pågår, vara synnerligen värdefullt om denna kunskap, på ett strukturerat sätt, kunde förmedlas till politiker och beslutsfattare för att i framtiden kunna användas i fortsatt anpassning av föreskrifterna inom EU. 
  •         Bakom varje föreskrift ligger kloka synpunkter och överväganden. Sammantaget kan det för personer med diabetes dock få något bisarra följder med krav likalydande intyg med kort tidsintervall. Vi föreslår, om så inte redan sker, att extra fokus läggs på att samordna olika undersökningar och intyg.
  •         Syftet med de nu aktuella regeländringarna är att fortsatt hålla hög trafiksäkerhet. Användande av simulator är, enligt vår mening, ett bra instrument att verifiera körförmåga utan att riskera säkerheten. Vi anser att Transportstyrelsen bör återinföra användande av simulator och utveckla metoderna som ett medel för att kunna godkänna körkortstillstånd.
  •         Förare av utryckningsfordon är en grupp som till sin natur är extra ansvarstagande. Det gäller även i behandlingen av sin egen sjukdom. Vad vi kan få fram har diabetes aldrig varit orsak till olycka för denna typ av förare. Vi vill gärna se att denna grupp av förare även fortsättningsvis kommer att kunna utöva sitt yrke.