DiOS bevakar diabetesområdet och vad som sker i den allmänna debatten. Vi svarar på remisser och lägger oss i vad som sker på den politiska arenan.
Vi skriver även debattartiklar.
I en debattartikel i Dagens Medicin 25 april uppmanar SSDF, läkare och läkemedelsindustrin Stockholms läns landsting att skapa ett diabetessjukhus.

ÖPPET BREV
TILL ANSVARIGA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Bygg ett diabetessjukhus!
Det är hög tid att bygga ett diabetessjukhus, ett ”Center of Excellens”, som kan fungera som ett nav både för landstingets diabetesvård, för utbildning och för forskning.
Det finns flera anledningar till vår uppmaning:
I planeringen av Nya Karolinska Sjukhuset har diabetesvården anmärkningsvärt nog ingen plats, trots att det på varje enhet kommer att finnas många patienter med diabetes. Högt blodsocker orsakar till exempel postoperativa komplikationer.
I Stockholm kostar diabetesvården 11 000 kronor mer per patient jämfört med övriga landsting, men ändå har vi sämre resultat än stora delar av övriga Sverige, bl.a. ökande HbA1c och BMI-värden. Mönstret måste brytas annars kommer vi att se fler allvarliga komplikationer som belastar en allt större del av sjukvårdsbudgeten.
Strukturera istället vården efter diagnosområden. Det skulle ge fler synergieffekter där vi kan följa flödet runt en patient med samarbete mellan olika vårdenheter och därmed få en mer sammanhållen vård för patienten.

Ökad kunskapsnivå.
Vi ser framför oss en struktur där ett diabetessjukhus blir samlingspunkt och kunskapscentrum med specialistvård, forskning och undervisning. Det bildar kärnan i ett nav med vårdcentralerna kopplade till sig, där några är mer avancerade diagnosspecialistcenter och andra är vanliga vårdcentraler.
Diabetes är inte en utan många olika sjukdomar. Ju mer vi vet om dess olika former desto starkare blir behovet att anpassa vården efter individens förutsättningar och behov. Detta är något som politikerna talar om idag men tyvärr går systemet tvärt emot detta. En individualiserad vård ställer stora krav på en ny syn kring hur samhället ska ge hälsa till sina medborgare.
Då krävs också att man anammar ett ändrat arbetssätt med ett annat styrsystem inom hälso- och sjukvården. Delaktighet på lika villkor för personer med diabetes är ett måste.

Ett kompetenscentrum
Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet har en internationellt högt rankad diabetesforskning som utan patientunderlag kommer att tappa konkurrenskraft och därmed excellens. Ett diabetessjukhus kan samla all kompetens som behövs för utveckling av patientens bästa och stimulera till forskning och utveckling. Sverige ligger långt fram när det gäller en forskande läkemedels- och medicinteknikindustri, där är vi inte bara konsumenter utan även producenter. På ett diabetessjukhus bör man bedriva patientnära forskning där man överför kunskap från grundforskning till patienten för att förbättra diagnostik, behandling och resultat. I framtiden kan detta stimulera utvecklingen av nya behandlingsprinciper, läkemedel och medicinteknik i samarbete med industrin.
Vi begär att Stockholms läns landsting skyndsamt tillsätter en utredning i syfte att skapa ett diabetessjukhus.
Stockholm den 21 mars, 2012

Storstockholms Diabetesförening, SSDF: Ordförande Bo Holmberg; vice ordförande Anders Lönnberg; kanslichef Eva Lagging; professor Kerstin Brismar; leg läkare Johan Friberg; leg läkare Bengt-Olov Tengmark; VD Anders Blanck, LIF; Katarina Bergshem, Kairos Future; VD Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech.