Information om personuppgiftsbehandling – medlemskap i Diabetesorganisationen i Sverige

Diabetesorganisationen i Sverige (hädanefter kallat ”DiOS”) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till information som vi härmed tillhandahåller dig.

DiOS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För information eller ändringar kommer du i kontakt med DiOS:s kansli per e-post: info@diabetesorg.se.

Medlemskapet i DiOS är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter, men DiOS behöver vissa uppgifter för att du ska kunna vara medlem. Vi registrerar inte fler uppgifter än vad vi behöver inom ramen för vår verksamhet och för att kunna ge våra medlemmar bästa service.

Behandling baserad på fullgörandet av medlemsvillkoren och på DiOS:s berättigade intressen

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar är namn, födelsedata, adress, e-postadress, typ av diabetes samt familjemedlemmar respektive huvudmedlem då sådana finns.

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med medlemskapet i DiOS följer Dataskyddsförordningen (GDPR) och är nödvändig för fullföljande av medlemsvillkor.

Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen och skicka ut medlemsnyheter samt erbjudanden till rätt målgrupp. DiOS behandlar även personuppgifter för statistiska ändamål.

Dina personuppgifter kommer vid intresseanmälan samt vid medlemskap att behandlas i DiOS:s medlemsregister, som administreras av DiOS.

Av DiOS utsedd registeransvarig och DiOS´s styrelse har tillgång till registret. Dina adressuppgifter kan lämnas ut till tryckeri för leverans av medlemstidning. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.
DiOS överlåter eller säljer aldrig dina personuppgifter vidare till annan part.

Lagringstiden

DiOS behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem eller till dess att du återkallar ditt samtycke. När ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter senast efter 1 år.

DiOS kommer oavsett orsak till avslut endast att fortsätta lagra dina personuppgifter om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har enligt svensk lag rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, ev överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad samt att få dina personuppgifter flyttade från DiOS:s system till annan aktör, så kallad dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@diabetesorg.se Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.

DiOS önskar dock att du i första hand vänder dig till organisationens kansli för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att anmäla dig som medlem på DiOS:s hemsida eller via skriftligt medlemsformulär och att betala din medlemsavgift godkänner du DiOS:s medlemsvillkor och bekräftar då att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Om du inte längre önskar få medlemsutskick från DiOS kan du när som helst kontakta oss på info@diabetesorg.se och begära att vi stoppar utskicken.